Yayın İlkeleri

 YAYIN İLKELERİ


AV. TALİH UYAR’A ARMAĞAN YAYIN İLKELERİ


1) Av. Talih UYAR’a Armağan’da yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


2) Armağan’a makale, karar veya eser incelemesiyle katkıda bulunulabilir.


3) Armağan “hakemli yazılar” ve “hakemsiz yazılar” olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Bu çerçevede, yazıların “hakemli yazılar” bölümünde yayımlanması istendiği açıkça belirtilmelidir; açıklamanın bulunmadığı durumlarda, çalışmanın “hakemsiz yazılar” bölümünde yayımlanmak üzere gönderildiği varsayılır.


4) Yazarı tarafından hakem incelemesinden geçirilmesi istenilen yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporunun olumsuz olması halinde, ikinci bir hakem incelemesi yapılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme istendiği takdirde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecek ve düzeltilmiş metinler için yine hakem onayı alınacaktır.


5) Yazılar Microsoft Word (.doc/.docx) formatında ya da bu program ile uyumlu bir diğer formatta e-posta yoluyla teslim edilmelidir.


6) Armağan’ın dili Türkçe olmakla birlikte, yabancı dilde çalışmalara da yer verilebilecektir.


7) Çalışmalar, Microsoft Word formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalı ve çalışmanın sonunda bibliyografyaya (kaynakçaya) yer verilmelidir. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmalıdır:

Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı

Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı


8) Makale başlığının Times New Roman yazı tipi 12 punto tüm harfler büyük, kalın ve ortalanmış şekilde yazılması gereklidir. Konu başlığının sağ altında yazarın adı ve soyadı yer almalıdır. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına, 12 punto, kalın, sağa yaslı olarak akademik unvanla beraber “Adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, sonuna * işareti konularak dipnotta sırasıyla yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi yazılmalıdır.


Örnek:

Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, yazar@medipol.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000


9) Çalışmaların, esas metni en az 3.000, en fazla 15.000 kelimeden oluşmalıdır.


10) Armağan’a gönderilen çalışmalar Türkçe başlık ile Türkçe özet kısmı içermeli ve çalışmalarda, ilgili çalışmadaki konuyu tanımlayan Türkçe anahtar kelimeler bulunmalıdır.


11) Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, telefonlarını ve e-mail adreslerini bildirmelidir.


12) Armağan için gönderilen yazıların, yazım kuralları bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve bu yazıların gönderildiği biçimde basılma izni verildiği kabul edilir.


13) Yayın Kurulu tarafından değerlendirmesi yapılan ve bu Yayın İlkeleri’ne uygun olmayan yazılar geri çevrilebilir.


14) Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların telif hakları, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere “Talih Uyar’a Armağan’a” ait olacaktır.